Aftonbladet Plus

Djissus Kraist!! Detta gäller för dig som vill ha Aftonbladet Plus! Tidigare räckte det med att dom drog på mobilräkningen. Allt detta för att se vissa artiklar!! Detta är helt sjukt! Det är inte klokt vad kåta alla är på att samla information om oss för en liten tjänst.

Vi ansvarar själva för vad vi skriver i kommentarsfält!? Nej! Det gör Interaktiv Säkerhet! Dom raderar allt som DOM anser vara olämpligt! Alla stora tidningar är kopplade till Interaktiv Säkerhet. Jag har testat under falskt namn flera gånger.

Detta är ta-mig-fan det värsta jag har sett! Villkoren är fler och mer integritetskränkande än vad som finns när du tar värsta banklånet.

Om man använder appen så gäller samma som på andra appar att du måste ge ut ALLT som du har i din mobil även tillgång till ditt minneskort.

Squareeye – Expressens nyckelartiklar – Interaktiv Säkerhet

DEL I – INLEDNING
Dessa villkor reglerar din användning av av Schibsteds inloggnings- och betalsystem (”SPiD”) (del II, nedan) samt den tjänst du använder (“Tjänsten”) (del III, nedan).

Användningen av Tjänsten kräver att du är inloggad. Schibsteds inloggnings- och betalsystem SPiD ger dig som användare enkel och säker inloggning och möjlighet till betalning för olika tjänster över Internet. När du har skapat ett användarkonto hos SPiD kan du enkelt logga in med samma användarnamn och lösenord på flera olika tjänster. SPiD levereras av Schibsted Payment AS.

Dessa villkor reglerar din användning av SPiD (del II, nedan) samt Tjänsten (del III, nedan).

Vi uppmanar dig att läsa dessa villkor noga, särskilt de delar som avser behandling av personuppgifter i villkorens del II punkt 3 och del III nedan, samt vår integritetspolicy.

Villkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör sådana förändringar som innebär att vi behöver ditt samtycke. Den senaste versionen av villkoren hittar du på https://payment.schibsted.se/terms.

Dessa villkor kan kompletteras av särskilda villkor för enskilda tjänster. Om så är fallet kommer dessa att presenteras för dig på ett tydligt sätt. Vid eventuella motstridigheter mellan dessa villkor och särskilda villkor för enskilda tjänster har de särskilda villkoren företräde. Vid motstridighet mellan del II och del III i dessa villkor, skall del III ha företräde. Om en enskild tjänst inte har egna särskilda villkor gäller SPiDs villkor för den tjänsten.

DEL II – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SPiD

ETABLERING AV SPiD ANVÄNDARPROFIL
Leverantör
SPiD levereras av Schibsted Payment AS, ett helägt dotterbolag till Schibsted ASA, som i sin tur är moderbolag i Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group, de enskilda företag som ingår i koncernen och de tjänster som är tillgängliga via SPiD hittar du på http://www.schibsted.com.

Registrering
När du registrerar dig måste du lämna vissa uppgifter för att kunna upprätta ett SPiD-konto. Den information du lämnar kan senare komma att uppdateras automatiskt med sådana uppgifter du lämnar vid användningen av en tjänst som är ansluten till SPiD (adressändring mm). När du loggar in på en tjänst med ditt SPiD-konto kommer den tjänsten att få tillgång till de uppgifter om dig som finns registrerade i SPiD.

All information du lämnar i samband med din registrering måste vara korrekt och du ansvarar själv för att hålla den uppdaterad vid förändringar. Du kan ändra registrerade uppgifter via dina kontosidor i SPiD.

Du kan också registrera dig och logga in på en tjänst via Facebook, Google eller Windows Live (MSN). När du registrerar dig med hjälp av Facebook, Google eller Windows Live (MSN) skapar Schibsted Payment ett SPiD-konto till dig baserat på den e-postadress du registrerat för den aktuella tjänsten. Endast fysiska personer som fyllt 15; år kan registrera sig som användare av SPiD. Notera att andra, högre, åldersgränser kan gälla för specifika tjänster.

Förvaring av dina inloggningsuppgifter
Du ansvarar för all aktivitet som sker på ditt konto. Om någon får tillgång till dina inloggningsuppgifter kan denna information användas för att beställa tjänster eller produkter i ditt namn. Det är därför viktigt att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och att de inte kommer i någon annans händer.

Om du vet eller har skäl att misstänka att dina inloggningsuppgifter har kommit till någon annans kännedom, bör du göra ändringar via dina kontosidor i SPiD.

ANVÄNDNING AV SPiD
Laglig användning
Du ansvarar för att all din användning av SPiD sker i enlighet med dessa villkor, eventuella särskilda villkor för enskilda tjänster, lagar och allmänt accepterade normer.

Tillgänglighet
SPiD kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller av andra orsaker. SPiD kommer i möjligaste mån att förse dig som användare med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten. Schibsted Payment ansvarar dock inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att SPiD inte kan användas på avsett sätt.

Inloggning i kommunikationstjänster och liknande
SPiD kan användas i samband med kommunikationstjänster som kräver inloggning. Vid användning av sådana tjänster via SPiD samtycker du till att följa de lagar och regler som gäller för sådana kommunikationstjänster, samt eventuella särskilda villkor för respektive tjänst.

Använd SPiD för betalning
Ditt SPiD-konto kan användas för att betala för varor och tillgång till tjänster som kräver betalning. Schibsted Payment använder tredje parts leverantörer för att genomföra dina betalningstransaktioner. När du genomför ett köp med SPiD förvaras dina kortuppgifter på ett säkert och krypterat sätt hos en av våra betaltjänstleverantörer. Information kommer inte att delges till någon tredje part.

När giltighetstiden för det betalkort du registrerat för betalningar med SPiD löper ut får du ett e-postmeddelande med uppmaning att registrera ny kortinformation. Om du väljer att ange ny kortinformation och samtidigt har en pågående prenumeration, pågående abonnemang eller motsvarande kommer två SEK (2 kr) att reserveras på det nya kortet, en nödvändig åtgärd för att aktivera detsamma för användning i SPiD. Notera att detta är endast en reservation, dvs. det kommer inte att dras av något belopp från ditt konto utan ditt medgivande. Om du väljer att inte registrera ny kortinformation kommer de prenumerations-/abonnemangstjänster som är förknippade med det utgående kortet inte längre att kunna tillhandahållas efter att den period för vilken betalning erlagts löpt ut.

INTEGRITET
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med norsk personuppgiftslagstiftning. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att sina personuppgifter får behandlas i enlighet med följande riktlinjer, vår integritetspolicy samt eventuella villkor (del III) samt för integritetspolicyn för andra SPiD-anknutna tjänster.

Information som behandlas
Schibsted Payment lagrar de upplysningar samt personlig information som du har uppgett i profilen i ditt SPiD-konto. Utöver denna information registrerar Schibsted Payment information om din användning av Schibsted Payments tjänster, vilka av våra webbsidor du besöker med din inloggning och de köp du gör genom ditt SPiD-konto. Vi lagrar också IP-adresser och teknisk information om din hårdvara (telefon, dator etc) samt din Internetuppkoppling. Uppgifterna kan komma att kompletteras med tillgänglig information från SPiD-anslutna tjänster och tredjepartsaktörer.

Ändamålet med behandlingen
Schibsted Payment behandlar personuppgifter för att fullfölja avtalen med dig, förbättra och vidareutveckla våra tjänster, stävja missbruk, och för att få större kunskap om den enskilde användaren så att vi kan förse dig med information och marknadsföring som är relevanta för dig och ditt användarmönster, samt för att kunna analysera och förstå marknadstrenderna.

Uppgifterna enligt ovan kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibsted Media Group och bolag som Schibsted har ett direkt eller indirekt ägande i, för i ovan nämnda syfte, om inte annat föreskrivs i de tjänstespecifika villkoren (del III). Om du har ett kundförhållande till en SPiD-anknuten tjänst som inte ingår i Schibsted Media Group kommer den tjänsten endast få tillgång till de personuppgifter du har registrerat i ditt SPiD-konto och den information som är knuten till användningen den aktuella tjänsten. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till tredje part då denne bearbetar data på vårt uppdrag, eller vid rättsligt krav från t.ex. domstol.

Insyn, rättelse och gallring
Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Vi ber att ta kontakt med oss för att korrigera uppgifter som inte (längre) är korrekta. Dina personuppgifter kommer inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Du kan kräva att dina uppgifter tas bort, med mindre de är nödvändiga för att leverera de tjänster du har beställt och fortsatt önskar erhålla.

Säker hantering av personuppgifter
De personuppgifter som samlas lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat rutiner och åtgärder som för att säkerhetsställa användarnas integritet, uppgifernas tillgänglighet och konfidentialitet med hänsyn till relevant lagstiftning, primärt Personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvarig
Schibsted Payment AS är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som framgår av denna punkt (punkt 3). Om du har frågor avseende av behandlingen av personuppgifter kan du kontakta Schibsted Payment på support@schibstedpayment.no. Du kan också kontakta Schibsteds personuppgiftsombud på personvernombud@schibsted.no.

Vi hänvisar i övrigt till vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar personuppgifter samt användningen av cookies och likande teknik. Om du önskar att reservera dig mot lagring och behandling av personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du har beställt kan du göra detta via dina kontosidor i SPiD.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Detta avtal gäller till dess det sägs upp av en av parterna.

Du kan inte ha några aktiva tjänster eller produkter om du önskar avsluta ditt SPiD-konto.

SPiD-kontot kan användas till att administrera och säga upp aktiva tjänster och produkter.

En uppsägning av SPiD-kontot får verkan först när samtliga de tjänster du använder som kräver inlogging och/eller betalning med SPiD har upphört.

Schibsted Payment kan utan föregående information, och med omedelbar verkan, stänga av din tillgång till SPiD om det framkommer, eller finns skälig misstanke om att SPiD används i strid med detta avtal, tillåtet användningssätt, eventuella särskilda villkor for enskilda tjänster, lagar, föreskrifter, eller allmänt accepterade normer för sådan användning.

Utöver uppsägning eller avstängning mid missbruk, kan Schibsted Payment säga upp detta avtal om Schibsted Payment beslutar att avveckla SPiD eller om det i övrigt föreligger saklig grund för uppsägning. Uppsägning från Schibsted Payment sker genom att du får meddelande därom till din registrerade e-postadress.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Allt material avseende SPiD, t.ex. varumärken, programkoder, text, bilder tillhör Schibsted Payment eller dess licensgivare. Du har inte rett att använda sådant material på annat sätt än vad som framgår genom detta avtal.

Du är själv ansvarig för att sådant material (text/bilder/film/musik osv.) som du själv lägger upp genom olika tjänster där du loggat in med SPiD inte kränker tredjeparts immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt.

ÖVERLÅTELSE
Schibsted Payment har har rätt att överlåta detta avtal, helt eller delvis, inklusive sitt kundförhållande till dig, till tredje part. Eventuell överlåtelse enligt denna punkt innebär inte någon överlåtelse av ditt kundförhållande som användare av SPiD-anknutna tjänster.

LAGVAL OCH TVISTELÖSNING
Detta avtal regleras av norsk rätt. Eventuella konflikter som parterna inte lyckas lösa utom rätta skall lösas med Oslo tingsrätt som första instans, med mindre annat följer av tvingande lag.

DEL III – SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV AFTONBLADET PLUS
Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Aftonbladet Plus. Genom att bli Aftonbladet Pluskund accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

AFTONBLADET PLUS-TJÄNST
Plus är Aftonbladets digitala prenumerationstjänst där du som Plus-kund får tillgång till ett ännu bredare redaktionellt material inom en rad områden. Genom att bli Plus-kund och betala din prenumerationsavgift får du tillgång till tjänsterna som ingår i Aftonbladet Plus.

PRENUMERATION
Du blir kund hos Aftonbladet Plus genom att fylla i ett ansökningsformulär och betala prenumerationsavgiften. Om du valt att betala med kort får du en bekräftelse via mejl från oss efter genomfört köp och därmed tillgång till Aftonbladet Plus. Har du valt att betala med SMS får du ett kvitto via SMS när köpet är genomfört, men lyckas vi inte ta betalt så får du ett kredit kvitto och tillgången till tjänsten stängs av.

Din prenumeration är personlig och får inte överlåtas till eller utnyttjas av annan person. Du får inte lämna ut dina användaruppgifter till någon annan. Om du tror att någon kan ha fått reda på det, hör genast av dig till Aftonbladet. Kontaktuppgifter finns sist i villkoren.

Aftonbladet kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn och/eller lösenord. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas Aftonbladet och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord.

I din prenumeration ingår utskick av ett veckobrev per mejl.

OMYNDIGA
Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som kund hos Aftonbladet Plus.

PRENUMERATIONSAVGIFT
Hur stor prenumerationsavgiften är framgår på aftonbladet.se och i ansökningsformuläret. Aftonbladet har rätt att när som helst ändra prenumerationsavgiften. Information om sådan ändring lämnas på aftonbladet.se/plus samt skickas till din senast uppgivna mejladress senast en månad innan ändringen börjar gälla.

Prenumerationsavgiften betalas med kort eller via mobiltelefon genom att du skickar ett sms till angivet telefonnummer. Om du betalar med kort dras abonnemangsavgiften varje månad från det kort du angivit i ansökningsformuläret. Om du betalar via mobiltelefon hamnar prenumerationsavgiften på telefonräkningen för det mobilnummer du skickade sms från alternativt dras från kontantkortet till mobilnumret du skickade sms från. Den första dragningen sker den dag prenumerationen börjar gälla. Därefter kommer dragning att ske var 30:e dag.

ÅNGERRÄTT
Du har rätt att frånträda avtalet som avser prenumerationen av Aftonbladet Plus inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, dvs. den dag då du fick bekräftelsen. Om du börjat använda Aftonbladet Plus (loggat in i Aftonbladet Plus) redan under ångerfristen har du ingen ångerrätt. Vill du använda din ångerrätt är det bara att skicka ett mejl till adressen sist i villkoren, ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida. Din avgift kommer att betalas tillbaka av Aftonbladet inom 14 dagar från det datum då vi mottog din uppsägning.

SANNA OCH RIKTIGA UPPGIFTER
Du är skyldig att lämna Aftonbladet sanna och riktiga uppgifter om dig själv (exempelvis om din ålder). Genom att skicka iväg ansökningsformuläret intygar du att de uppgifter som du lämnar i ansökningsformuläret och som du senare kommer att lämna till Aftonbladet är sanna och riktiga.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN MED MERA
Aftonbladet Plus får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Aftonbladet Plus på sådant sätt att Aftonbladet eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Du får naturligtvis inte bryta mot svensk lag och du måste följa Aftonbladet Plus regler. Du får alltså inte:

använda Aftonbladet Plus tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra), förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv), publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig, överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc., skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom, annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet eller skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra. Om Aftonbladet misstänker att du begått ett brott vid användning av Aftonbladet Plus tjänster kommer polisanmälan att göras.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER
Inom ramen för Aftonbladet Plus tjänster tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Aftonbladet och Aftonbladet ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER MM
All upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Aftonbladet Plus och dess tjänster innehas av Aftonbladet och/eller Aftonbladets samarbetspartners och du förvärvar genom ditt medlemskap i Aftonbladet Plus ingen som helst rätt till dessa rättigheter. Det är, om inte annat uttryckligen anges i Villkoren, inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Aftonbladet Plus tjänster.

FRISKRIVNING
Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Aftonbladets ansvar.

Aftonbladet lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Aftonbladet på Aftonbladets webbplats. Aftonbladet lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Aftonbladet ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Aftonbladet eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Aftonbladet för brottsliga gärningar som begås med användning av Aftonbladet Plus tjänster, till exempel hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Aftonbladet svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Aftonbladet Plus tjänster.

Aftonbladet svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Aftonbladet Plus tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om Aftonbladet orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

BROTT MOT VILLKOREN
Aftonbladet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa din prenumeration om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om Aftonbladet på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Aftonbladet för all direkt och indirekt skada som du åsamkat Aftonbladet i anledning av brott mot Villkoren.

PERSONUPPGIFTER
Aftonbladet lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera kundernas användning av Aftonbladet Plus. Aftonbladet behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Aftonbladet är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter avseende Aftonbladet finns sist i dessa villkor.

Genom att bli kund i Aftonbladet Plus samtycker du till att Aftonbladet behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Aftonbladet Plus tjänster och betalning för dessa.

Vidare samtycker du till att Aftonbladet kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Aftonbladet och/eller Aftonbladets produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners.

Du samtycker vidare till att Aftonbladet lämnar ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Aftonbladet samt till Aftonbladets samarbetspartners i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Aftonbladet Plus tjänster. Aftonbladet kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Aftonbladet kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst ned i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för din användning av Aftonbladet Plus) eller om du vill eller inte längre vill erhålla information/reklam om Aftonbladet och/eller samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns sist i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

ÄNDRINGAR
Innehållet i Aftonbladet Plus kan förändras eller tas bort utan särskilt meddelande. Aftonbladet har rätt att ändra Villkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Vi kommer att informera om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på Aftonbladet Plus webbplats. Genom att fortsätta använda Aftonbladets Plus tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

AVTALSTID/UPPSÄGNING
Din prenumeration av Aftonbladet Plus gäller från och med den dag som framgår av den bekräftelse vi skickar dig, och tillsvidare. 48 timmar efter genomfört köp och 48 timmar innan prenumerationsperioden går ut kan du när som helst och utan att ange orsak säga upp din prenumeration.

För dig som köpt en produkt med bindningstid (t.ex. 12 månaders prenumeration) gäller följande: Efter bindningstidens slut (t.ex. 12 månader) övergår din prenumeration till en löpande betalning och vi kommer då att debitera dig aktuellt pris i månaden löpande (se aktuell prislista). Betalningen kommer att genomföras automatiskt med det betalkort alternativt mobiltelefonnummer som du tidigare har registrerat till din prenumeration. Du kan säga upp ditt din prenumeration när du vill efter bindningstidens slut (t.ex. de 12 månader du redan har betalat för).

Uppsägningen ska ske via “Min Sida” på Aftonbladet Plus. Där kan du även se det datum då du tidigast kan säga upp din prenumeration. Efter att du genomgått vår uppsägningsenkät kommer du få ett mejl med bekräftelse på att din prenumeration är uppsagd.

Återbetalning av erlagd prenumerationsavgift sker inte utan medlemskapet upphör att gälla vid utgången av den 30-dagarsperiod som prenumerationsavgiften redan erlagts för.

Aftonbladet har rätt att säga upp din prenumeration i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Aftonbladet har vidare rätt att säga upp din prenumeration med en månads uppsägningstid.

Du har inte rätt att till annan överlåta din prenumeration och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. Aftonbladet har dock rätt att utan samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren och/eller Aftonbladet Plus tjänster.

LAGVAL OCH TVIST
På Villkoren skall svensk lag tillämpas.

Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Aftonbladet Plus webbplats och/eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

KONTAKT
Vill du ta kontakt med Aftonbladet kan du göra det via mejl på adress support@aftonbladet.se. Aftonbladets support når du på telefon 08-56 25 29 89 (telefontiden är vardagar klockan 09.00-10.00)
Organisationsnummer: 556100-1123
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556100-1123 01

Vad står det i villkoren för Aftonbladet Plus?

Det här inlägget postades i Boende, Film, TV och Media, Internet, Kultur och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.