Vänsterpartier och SD i korståg mot rökningen

Människor måste själva bestämma över sina vanor och ovanor.

NEJ och återigen NEJ!!! Jag har all rätt i världen att slippa birök från hänsynslösa rökare. Biröken är den som dessutom är allra farligast för den förbränns inte på samma sätt som den rök som hamnar i rökarens lungor.

Jag har rätt att slippa passiv rökning. Dessa jävla missbrukare jag blir galen! Rökarna är idag en minoritet och dom ska inte bestämma över majoriteten. Jag ska ha rätt att få sitta på en uteservering och slippa andas in birök. Maten smakar inte gott med en massa rök omkring.

Jag som är allergisk och har papper på det dessutom. Jag kan inte gå på en utomhuskonsert för det är alltid några som röker och också annat.

Jag avskyr dessa libertarianer som bara tänker på sig själva och ser sig som förmer än andra. I det offentliga rummet ska alla kunna vara och slippa utsättas för gifter. Det räcker med dom gifter som redan finns i vår miljö.

Det finns hur många som helst idag som lider av astma och starka dofter och måste ha mask i vissa lägen.

Men dessa libertarianer vill ju också släppa fri droger. Dom svaga ska bort. Empati finns inte på deras karta.

Jag undrar om denne John Weinerhall vet vad en cigarett innehåller? Knappast.

Giftet i en cigarett! Mer än 4000 ämnen varav över 50 framkallar cancer
Längst ner på inlägget finns en lista på vad en cigarett innehåller.

Sverige riskerar att bli det enda europeiska landet där det råder totalförbud mot rökning på uteserveringar. Imorgon onsdag förväntas Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Sverigedemokraterna rösta ja till den delen av den nya lagen om tobak och liknande produkter som förbjuder rökning på uteserveringar. Det är ett kraftigt övertramp av politikens befogenheter.

Det finns ingen som från ett hälsoperspektiv uppmuntrar rökning. Därför görs stora insatser från samhället för att begränsa detsamma.

Sverige har också – med råge – minst andel rökare i EU. Enligt Folkhälsomyndigheten är det bara 9 procent av svenskarna som röker dagligen. Det här kan jämföras med andra EU-länder där det varierar mellan drygt 15 procent till 40 procent.

Ska 9 procent rökare ha rätt att utsätta folk för passiv rökning!?

Passiv rökning kan rimligtvis inte motivera ett totalförbud. Vad blir nästa steg? Att förbjuda uteserveringar längs med gatorna i våra städer? På det lokala torget eller vid busshållplatser, där bussar står och släpper ut avgaser?

Det absolut vanligaste argumentet är vid hållplatser, avgaser och att luften är fri. Idioter!!

Är han helt jävla dum i huvudet!!?? Man räknar med att mellan 600 – 1000 personer dör av passiv rökning om året! Eller får KOL. Libertarismen ligger väldigt nära fascismen och epistokratism det sistnämnda börja bli populärt.

Politiken kan och ska inte vara medborgarnas förmyndare och det är glädjande att de borgerliga partierna inte står bakom förbudet. Däremot är det en stor besvikelse att Vänsterpartierna och Sverigedemokraterna gått samman i sitt korståg mot rökningen.

Vad Sverige behöver är inte mer förmyndarmentalitet utan mer frihet till den enskilde på politikens bekostnad.

Aftonbladet – Vänsterpartier och SD i korståg mot rökningen

Här en bild på vad rökning gör med kroppen. Bilden är mycket stor. Högerklicka/Visa.

Smokefree Coalition i Nya Zeeland (www.ash.org.nz).
Den bygger på uppgifter från nio olika tobaksbolag.
Tillsatserna är rangordnade så att de viktmässigt största tillsatserna
kommer först.

Arsenik, Bensen, Benspyren, Beta-naftylamin, Bly, Cyanväte, Fenol, Formaldehyd, Hydrazin, Kadium, Kolmonoxid, Krom, Kväveoxider, Metylklorid, Metylisocyanat, Nickel, 2-nitropropan, Nitrosaminer, Polonium 210, Polycykliska aromatiska kolvärden (PAH), Pyridin, Tjära, Toluen, Uretan, Vinylklorid, Anilin, Ammoniak, 4-aminodifenyl, Akrylnitril, Akrolein, Aceton, Acetaldehyd.

Ämnen i tobaksrök som är
klassificerade som cancerframkallande
• 1,3-butadien
• 4-aminodifenyl
• akrylnitril
• bensantracen
• benspyren
• bensen
• beta-naftylamin
• dibensantracen
• formaldehyd
• kadmium
• krom
• nickel
• nitrosaminer
• polonium-210
• vinylklorid

Bekämpningsmedel
Kemikalier från jordbruket kan finnas i tobak. Ett exempel är bekämpningsmedel mot insekter. Tobaken innehåller också flera radioaktiva ämnen som kommer från gödningsmedel, liksom tungmetaller från gödningsmedel eller från jorden där den odlas.

En kemisk fabrik
En cigarett är som en kemisk fabrik. Röken innehåller mer än 4 000 kemiska ämnen. Många av dessa är skadliga för kroppen och kan orsaka cancer eller allergier. De kan också skada hjärtat och blodkärlen, irritera huden, ögonen och slemhinnorna i luftvägarna.

Förbränning
Även om tillsatserna i cigaretterna har låg halt kan de vid förbränning bilda nya produkter som är giftiga och skadliga för människor.

RÖKENS INNEHÅLL
I forskningen brukar röken delas upp i huvudrök som rökaren suger
i sig och sidorök som cigaretten avger mellan blossen. Den rök som
den passive rökaren andas in kallas miljötobaksrök och består av både
sidoröken och av den huvudrök som rökaren blåser ut igen.
Många ämnen finns både i sidoröken och i huvudröken, men det finns
också skillnader. En viktig förklaring till skillnaderna är att huvudrök och
sidorök bildas vid olika temperaturer, cirka 900°C respektive 600°C.
Ytterligare en faktor är att sidoröken inte passerar igenom filtret.
Tobaksröken innehåller tusentals kemiska ämnen som frisätts som
gaser eller partiklar. Flera av dem är giftiga ämnen och dessa finns ofta
i större mängd i sidoröken än i huvudröken. Ungefär 85 procent av
röken i ett rum kommer från sidorök. Men man bör ha i minnet att
sidoröken späds ut i rumsluften.

Den totala huvudröken från en cigarett består till mer än 90 procent
av gaser. Störst andel är kväve (58 procent) och därnäst kommer koldixoid
(13 procent), syre (12 procent) och kolmonoxid. Andra gaser är
ammoniak, dimetylnitrosamin, formaldehyd, cyanväte (vätecyanid) och
akrolein. Den största andelen av partiklarna är nikotin och så kallad
tjära (som är ett samlingsnamn för många olika ämnen). I tjäran ingår
bland annat benspyren, fenoler och metaller.

Nikotinet kan ses som det viktigaste ämnet i röken eftersom det
skapar beroende. Kvävehalten i tobaksbladen är viktig för rökens innehåll
av många skadliga ämnen som kväveoxider, ammoniak, nitrosaminer
och nitropropan.

Det finns också ett samband mellan tobaksbladens kvävehalt och
mängden partiklar och gaser, till exempel benspyren, bensantracen, cyanväte,
fenoler, kolmonoxid och koldioxid. En del av dessa ämnen innehåller
inte kväve, men tobakens totala kväveinnehåll påverkar bildningen
av andra organiska ämnen och därmed rökens egenskaper. I
tobaken finns också proteiner. När de förbränns bildas bland annat
cyanväte, kväveoxider, kinoliner och nitrosaminer.
Mer än 50 olika ämnen i röken kan orsaka cancer eller misstänks
kunna göra det. De finns antingen naturligt i tobaken eller bildas under
förbränningen. Huvuddelen av de mutagena och cancerframkallande
ämnena i tobaksrök föreligger som partiklar.

Orsakar cancer
Mer än 50 olika ämnen i tobaksröken
kan orsaka cancer.

Att sidoröken inte är lika het som huvudröken gör att den innehåller
partiklar som är mindre än de i huvudröken. Det är viktigt att ta hänsyn
till detta när man bedömer hälsorisker med sidoröken.
Mätning av kotinin (ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning
av nikotin) i urin hos icke-rökare har visat att ämnen från tobaksröken
tas upp av kroppen vid passiv rökning.

Bland ämnena i miljötobaksrök finns cancerframkallande ämnen
som till exempel benspyren, formaldehyd och 4-aminodifenyl. Där
finns också irriterande och giftiga ämnen som till exempel cyanväte
(vätecyanid), svaveldioxid, nikotin, kadmium och kolmonoxid. De tre
senare kan också störa fortplantningen eller skada fostret.
Den vanligaste passive rökaren är en icke-rökare som lever tillsammans
med en rökare. Men det finns också yrkesgrupper som är mer
utsatta än andra, till exempel restaurangpersonal.

Nedan följer en lista som till stor del bygger på en förteckning från
Smokefree Coalition i Nya Zeeland (www.ash.org.nz/).
Den bygger på uppgifter från nio olika tobaksbolag.
Tillsatserna är rangordnade så att de viktmässigt största tillsatserna
kommer först.

Socker: Kan uppgå till 5,5 procent av cigarettens vikt. När socker förbränns
kan det bildas acetaldehyd som bidrar till att dämpa smaken av
nikotin. Anses också stimulera nikotinreceptorerna.

Kakao (som pulver, extrakt, destillat, smör och kakaoskal): Upp
till 3 procent av vikten. När kakao förbränns frigörs teobromin, som
vidgar luftrören och därigenom underlättar ökad rökning och nikotinintag.
Kakao innehåller också alkaloider som kan påverka nikotinets
effekt och i sig själva ha farmakologiska effekter.

Propylenglykol: Upp till 3 procent av vikten. Propylenglykol är en
färglös, söt vätska, som är mindre giftig än etylenglykol, men har
liknande egenskaper. Den tillsätts för att bevara tobakens fuktighet,
men används i andra sammanhang som antifrysmedel, lösningsmedel
för arom- och färgämnen och som smörjmedel.

Honung: Upp till 2,7 procent av vikten.

Glycerol: Upp till 2,7 procent av vikten. Glycerol bildas i kroppen när
enzymer bryter ner blodfetter. Ämnet finns naturligt i tobaken och tillsats
ökar potentialen för att bilda akrolein.

d-sorbitol: Upp till 2 procent.

Etanol: Upp till 1,4 procent. Vanlig alkohol som finns i alla alkoholdrycker.

Cellulosafiber: Upp till 1,3 procent. Finns i filter.

Lakritsrot: Upp till 1,3 procent. Lakritsrot innehåller glyzyrrizin, som
frisätts i röken och kan vidga luftrören, vilket anses göra det lättare att
röka.

Mentol: Upp till 1,2 procent. Mentol bedövar strupen så att rökaren
inte känner rökens retande effekt. Samma effekt har en annan tillsats,
eugenol.

Ammoniumföreningar: De bidrar till att mer nikotin kan frigöras ur
tobaken och kan tas upp av kroppen. Den brittiska listan med 600 tilllåtna
tillsatser innehåller nio olika ammoniumföreningar.

Aldehyder: Flera olika aldehyder finns bland tillsatserna, men bildas
också i röken.

De listor som har publicerats i British Columbia (Kanada) visar att
kalciumkarbonat där är den största tillsatsen i många cigarettmärken.
Kalciumkarbonat ingår i läkemedel mot magbesvär på grund av för
mycket saltsyra. Vid överdosering kan det ge njurbesvär.

Publicerat i Hälsa, Politik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

”Ersätt demokratin med ett styre baserat på kunskaper”

Det här tycker Ludvig Lindström: ordförande i Global Happiness Organization och medlem i Mensa.

Vilka ska avgöra vem som har bäst kompetens!? Ett sådant samhälle gagnar INTE den vanliga människan tvärtom. Mensafolk som ser sig som bättre människor och ska då styra över oss med forskare, ingenjörer och nationalekonomer och i en framtid helt styras av AI! Det förstår ju vem som helst att det skulle bli en diktatur av värsta sorten. Vi vanligt folk skulle bli förslavade.

Vilket skräcksamhälle vi skulle få!

Bloggen Global Happiness Organization är obehaglig i sin sliskighet.

Han tycker att demokratin har spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Han anser att vi bör överväga någon form av epistokratiskt och teknokratiskt system där samhälleliga beslut baseras på kunskap.

Vi ser idag vilken kraft demokratin har när missnöjet med dom styrande har som t.ex. i Frankrike nu. I en framtid i ett epistokratiskt samhälle skulle det vara en omöjlighet. Vi skulle typ få ett samhälle som i The Handmaid’s Tale. All vår yttrandefrihet skulle tas bort helt då “dom som förstår sig på samhället skulle tycka för oss”.

Rätten att välja politiker skulle tas bort för det skulle inte finnas några politiker. Hur skulle välfärden styras? Vilka skulle få tillgång till den? Onyttiga sjuka människor skulle köras till ättestupan.

Vi skulle få en Nattväktarstat! Vi skulle få ett kallt och ett samhälle utan empati. Feminism, jämställdhet/jämlikhet finns inte på kartan i ett sådant samhälle.

Jason Brennan ger flera förslag på hur ett epistokratiskt styrelseskick skulle kunna utformas, varav merparten av dessa innebär villkorad rösträtt. Till exempel begränsad rösträtt där man måste genomgå ett prov för att kvalificera sig för att få rösta eller graderad rösträtt där man baserat på kompetens kan få flera röster. En annan variant är allmän rösträtt med epistokratiskt veto, där experter kan stoppa (men inte stifta egna) lagar. Att väljare måste genomgå en utbildning för att få rösta är ett annat förslag. Oavsett utformning skulle syftet vara detsamma; att begränsa okunniga medborgares inflytande på politiken.


Wikipedia – Jason Brennan

Libertarianism där dom som har makt tar det dom vill ha. Anarki kallar jag det. För den som inget har ska inte heller ha något. Ingen större skillnad på libertarianism och epistokratism.

Vi medborgare ska naturligtvis bestämma vilket samhälle och vilken värld vi vill skapa, men besluten för att ta oss dit bör inte göras av oss alla utan av de med bäst kompetens. Det kan i nuläget röra sig om forskare, ingenjörer och nationalekonomer. Inom en snar framtid kan och bör avancerad artificiell intelligens (AI) ersätta dessa helt.

Demokratin och andra styrelseskick har inget egenvärde, utan det värdefulla bör ligga i slutresultatet. Vill vi exempelvis likt mig skapa en värld där individers välmående maximeras är det detta som har ett egenvärde, inte hur vi tar oss dit.

Vill vi i stället optimera människors frihet att skapa sina egna mål, eller vill vi kanske värna en stor biologisk mångfald, är detta det centrala, inte om vi har politiker eller en AI som tar oss dit. Däremot bör vi välja den väg som är snabbast och som har störst sannolikhet att ta oss till målet.

Vi medborgare bör därför kritiskt granska demokratins uppenbara tillkortakommanden i vårt alltmer komplexa samhälle och gradvis modifiera sättet på vilket vi fattar våra samhälleliga beslut. Målet med politiken bör fortfarande ligga i allas våra händer, men det framstår alltmer som nödvändigt att vi låter forskare, experter och på sikt AI, få ett avgörande inflytande i metodvalen.

Ingen tjänar på politikerbeslut som styrs och förblindas av känslor och en snäv ideologi i ett försök att vinna väljares gunst.

Bullshit!!

DN – Ersätt demokratin med ett styre baserat på kunskaper

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Kultur, Politik, Rättssystem | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för ”Ersätt demokratin med ett styre baserat på kunskaper”

”Män passar bättre i Akademien”


Det tycker kvinnohataren och manschauvinisten Horace Engdahl! Han menar att om kvinnor finns med i Akademien får dom finna sig i att bli tafsade på och att det är kvinnorna som ställer till med maktkampen!!?? Öhhhhh….. Han suger sig fast som en igel! Lika med Katarina Frostenson. Nu har hon skaffat advokat för att få sitta kvar. Vad F@N är det med människan!? Det mest naturliga är att lämna stolen för det handlar om vanlig anständighet!! För min egen del tror jag att hon kommer att rapportera allt som sägs i Akademien till Jean-Claude.

Horace Engdahl pekar med hela handen och han kommer aldrig att ge sig och dummare blir han med den tjockskalligheten. Men det finns MÅNGA privilegier som fina lägenheter och limousiner.

Allt vet vi säkert inte och status är något som ingen vill ge upp i första taget men Svenska Akademien ligger redan i dyn och skämmer ut sig efter noter och jag tror inte att det finns något hopp när Horace och Frostenson biter sig fast. Men dom andra 90-åringarna borde också lämna. Gamla stötar som borde ha lämnat för längesedan. En åldersgräns borde finnas som t.ex. 80 år för att lämna sina stolar till yngre förmågor.

Och världen skrattar åt oss.

Hur har Ebba Witt-Brattström stått ut med den hemska människan i så många år!?

Det borde vara 50/50 i Svenska Akademien. Man kan ju undra hur det står till i hans misogyna hjärna? Jag tycker inte att det verkar helt friskt att uttala sig som han gör.

Kristina Lugn sen då, hon verkade vara berusad minst sagt när hon visade sig i dokumentären. Hon har tyvärr sjangserat. Jag har några av hennes böcker t.ex. “Lugn bara lugn” och “Om ni hör ett skott” och jag såg pjäsen “En orgasm till kaffet” på teatern i Angered på 80-talet. Är hon också kompis med våldtäktsmannen och tafsaren Jean Claude Arnault och hans fru Katarina Frostenson?

Rättegången där hon vittnar om att han är oskyldig! Hur F@N vet hon något om det!? Löjligt! Dom verkar vara som siamesiska tvillingar. Hon kan inte vara omedveten om detta. Det är något skumt med detta par.

– Jag vet inte om män passar bättre att sitta i den här typen av församlingar eller att de bättre tolererar den typ av påfrestningar som uppstår när maktkampen rasar. För det här handlar om makt, säger Horace Engdahl i dokumentären.

– Jag tyckte att den där artikeln var rätt bisarr, om jag ska vara ärlig. Nu var ju många av de där vittnesmålen anonyma och det är lite besvärligt. Det är svårt att ta sådana vittnesmål på allvar. Om man inte vågar träda fram med eget namn, då är det väl så att man inte riktigt ska bli lyssnad på, tycker jag, säger han.

DN – Horace Engdahl: ”Män passar bättre i Akademien”

Men Jean-Claude är ju en vanlig kille enligt advokaten Hurtig! Djissus Kraist!!
SQ – Jean-Claude är ju en vanlig snubbe!

Publicerat i Feminism, Film, TV och Media, Hälsa, Politik, Rättssystem, Sexbrott | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för ”Män passar bättre i Akademien”

Ni göder statskassan med nya tv-skatten

What!!

Är inte märkvärdigt att det är högertokar som gnäller!

Skattebetalarna: Våra skattepengar ska inte bekosta SVT:s kärleksprogram för präster.

Detta visar ju att Christian Ekström tittar på SVT i sin dator och har hittills sluppit att betala. Har han inte råd med 1300:-/år? Men pengarna som går på skattesedeln ska ju gå in i Public Service. Jag begriper inte vad dom menar!? Hade dom önskat att TV-licensen hade skrotats helt och privata intressen hellre styrt SVT? Jo, såklart med massor med reklam och näringslivet hade styrt som reklamkanalerna drivs. Och dom som har mobil/surfplattor måste ge sin själ till djävulen. Titta vilka som äger t.ex. TV4!

För det första är det säkert ett par år sedan dom programmen visades eller har denna människa för sig att kärleksprogram för präster sänds dag och natt!!??

Nu är det det viset att man måste se till allas intressen och visa ett brett programutbud. Jag HATAR sport men då får jag titta på en annan kanal eller göra något annat.

Men allt annat som visas då? Uppdrag granskning, Korrespondenterna, Agenda, alla dessa fantastiska dokumentärer o.s.v. Alla fantastiska dramaserier.

Jag ser det som att alla som gnäller tittar nu på SVT:s alla kanaler gratis eller skiter i att betala licensen för en burk.

Den nya licensen är rättvis och ALLA med lön ska betala! Den gynnar dom med låga inkomster som är pensionärer och den som ingen lön har behöver inta betala.

Så ni gnällspikar med höga löner behöver inte betala mer än 1300:-. Fan vad jag blir sur på högermänniskor och dom jävla i Sverigedemokraterna.


Christian Ekström

För ett normalhushåll höjs avgiften för public service i stället med 200 kronor. Totalt väntas SVT-skatten dra in 9,1 miljarder kronor. Det är nästan en miljard mer än de 8,2 miljarder som public service kostade 2018. Men anslagen till public service ökar ”bara” med 200 miljoner nästa år. Resten, nästan 700 miljoner, går rakt in i statskassan.

Han ger ingen länk till den uträkningen!

När Radiotjänst gick ut med för några år sedan att en dator är en TV stämde en kille Radiotjänst och han fick rätt. Och då sa många upp sina licenser och kunde då fritt titta på TV i datorn.

Vad F@N dillar han om!? Har han sovit det sista året!? Läser han inga tidningar?

Nästa år smyghöjer regeringen skatten med över en halv miljard i samband med att den nya Public Service-skatten införs.

SVT är ett aktiebolag.

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB skapades för att främja oberoendet för radio och tv i allmänhetens tjänst. Stiftelsen äger och förvaltar samtliga aktier i programföretagen: SR,SVT och UR och är på så vis en buffert mellan statsmakten och programföretagen.

Aftonbladet – Ni göder statskassan med nya tv-skatten

Publicerat i Film, TV och Media, Internet, Politik | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ni göder statskassan med nya tv-skatten

Black friday

All skit kommer från USA! Jag skulle ALDRIG gå på detta som Black friday! Om man vill ha något får man ju kolla in ett halvår före för att se prisutvecklingen. Masshysteri! Allt handlar om pengar och fullständig överkonsumtion.

Till och med ICA fuskar här!

Printscreen. Jag kommer inte ihåg var jag hittade detta.

Moder Svea är nära en kollaps och folk fattar inte eller är dom så egotrippade att dom skiter i om jorden kollapsar för det rör inte mig för då lever jag ändå inte eller så tror folk det ligger ändå så långt fram.

Jag har i flera år lagat och göra om, stoppar strumpor och köper begagnat. Lika med maten t.ex. blomkål använder jag hela också blasten och stammen.

Det verkar som folk är beroende av att handla och köper billigt av dålig kvalité som t.ex. från H&M som jag tycker är ett slaveriföretag som dessutom är bästa kompis med kungahuset och speciellt med kronprinsessan.

Publicerat i Film, TV och Media, Reklam | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Black friday

Majoriteten tycker att public service är värt pengarna

JA TILL DEN NYA LICENSEN!!

Opinion igår diskussion om den nya licensen som ska gå via skattsedeln.
Detta jävla tjafs! Självklart vill moderaterna och Sverigedemokraterna ha bort Public Service. Och vad får vi då? jo en högerextrem TV med massor av reklam typ USA, fem minuter program och fem minuter reklam. Ock självklart en massa högerpropaganda. Är SVT vänstervriden? Någon nämnde två program som jag inte kommer ihåg. Nej, SVT är inte vänstervriden och vad menas med det? Är det en TV som styrs av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna? En muffare i TV tycker att Vänsterpartiet är ett vänsterextremistiskt parti. Djissus kraist!

Moderaten Gunnar Axén var en riktigt otrevlig person. Han lät ingen tala till punkt han var besatt av att avbryta. Nu får Opinion skaffa en stor käpp att banka med i golvet när folk är så respektlösa att dom inte kan låta “motståndarna” få prata till punkt.

Dom borgerliga och Sverigedemokraterna vill ha en TV som går näringslivets ärenden och i slutändan blir det en TV som blir som det var under Sovjetunionens tid eller som under Hitlers tid eller som i Kina.

Public Service måste se till att alla får program som dom gillar. Jag gillar inte alla program då får man göra något annat. Själv tycker jag att det är alldeles mycket sport framförallt under helgen och är det stora evenemang är det i alla kanaler. Sen Jan Helin blev programchef har sporten ökat dramatiskt!

En tjafsade som ville att det skulle bli att köpa dom program man vill se. Då måste man också godkänna licensvillkoren? Villkor som är otroligt integritetskränkande som också har rätt att gå in din mobil/surfplatta. Ta din kontaktlista, läsa dina SMS, skicka SMS utan din vetskap o.s.v. Betal-TV kostar runt 79:- till 89:- i månaden. Hur dyrt blir inte det i slutändan?
Var köper man enstaka program?

Den nya licensen är rättvis och alla får betala om dom har en lön.
En kvinna tyckte att det blir mycket för en familj. Men sjutton gubbar!!
Det blir INTE det! Alla som arbetar i en familj får ta det på sin egen skattsedel. Och dom som inte har någon lön betalar INTE.

Den högsta licensen är 1300:-. Det som har retat mig länge är att fattigpensionärer har fått betala en bra bit över 2000:-. Det är orättvist!

Och detta tjafs! Varför ska jag betala något som jag inte använder. Det handlar naturligtvis för dom som har kunnat se på SVT utan att betala ett öre!

Dom flesta ser enbart till sig själva och inte till en rättvis licens. Dom unga som inte bryr sig då dom går lallande med sina mobiler/surfplattor.

Undersökningen skulle vara mycket större för att få en mer rättvis bild. Jag tror om folk tänkte igenom frågan skulle dom allra flesta tycka att den nya licensen är rättvis. Dom unga hänger ändå på nätet och Facebook och andra sociala medier och tittar på olika klick på t.ex. Youtube och Instagram och hänger ut sina liv.

Tittar man på reklam-TV så är det bara amerikansk skit med några få ljuspunkter. Och allt avbryts med reklam som framkallar spykänslor. Kvinnor och åter kvinnor som hängs ut som sunkiga på alla plan. Unga kvinnor påverkas av detta och att kvinnofientligheten och hatet mot kvinnor ökar.

Publicerat i Film, TV och Media, Internet, Politik, Rättssystem | Etiketter , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Majoriteten tycker att public service är värt pengarna

Facebook – vän eller fiende?

Jag tycker att Facebook är en fiende helt klart. Jag förstår INTE att folk fläker ut sina liv eller är dom så korkade att dom inte kollar vad Facebook är för ett företa?

Dom övervakar dig genom ditt WiFi och GPS:en. Dom appar som folk laddar ner utan att se villkoren. Jag blir spökrädd! Bara att klicka för det är så omständligt att läsa, orka liksom. Utan en tanke att deras liv blir kapade och andra appar så knyts säcken ihop. Nedan är en bråkdel vad Facebook samlar in.

Många exempel är uppenbara, som att den vill använda kameran så man kan fotografera direkt i appen, eller gps för att kunna använda geografisk position. Men det är långt ifrån allt. Här nedan finns några iögonfallande exempel.

Frågan om appar och behörighet är långt ifrån teoretisk. För några år sedan avslöjade USA:s kommunikationsmyndighet att en enkel ficklampsapp i själva verket samlade in mängder med information från tiotals miljoner människor.

Bland annat registrerades var de befann sig och id-nummer på deras mobiler – data som såldes vidare. Allt slutade med en förlikning, där utvecklaren gick med på att sluta samla in data utan att tydligt berätta om det.

Här är tre appar till Android som alla är bland de mest populära – och några av de delar av mobilen de kräver tillgång till.

Facebook för Android
Få appar kan få så djup tillgång till en Androidmobil som Facebook. Listan över vad den begär innehåller inte mindre än 159 behörigheter (!), och vissa får en att hoppa till: Som att appen ska kunna läsa sms, ringa samtal eller ta del av samtalshistorik. Här är ytterligare några exempel:
Kalendern: Läsa kalenderhändelser, plus konfidentiell information. Lägga till och ändra i kalenderhändelser. E-posta gäster utan ägarens vetskap.

Kontakter: Hitta konton på enheten, Läsa kontaktlistan, Ändra i kontakter.

Telefon: Ring telefonnummer direkt, Läsa samtalslistan, Läsa av telefonens status och identitet, Skriva till samtalslistan.

Övrigt: Läsa av batteriets status, Koppla upp och ner från trådlöst nätverk, Ändra systeminställningar.

Detta är en del av Aftonbladets villkor!!!
SQ – Aftonbladet Plus
Folk betalar för Plus!! Alla vill ha allt om dig ända in under skinnet och det är vidrigt med tanke vad i stort sett alla tidningar är Israelvänner. Vad händer i en framtid? Gissa!

Här är Instagrams villkor! Du kan tapetsera rummet med regler och villkor.
SQ- Instagram – Tar över ditt liv

En mycket sevärd dokumentär från SVTPlay och kan ses till 17 maj 2019. Kan göra vem som helst spökrädd!

Facebook – vän eller fiende
Facebook lovade att ena världen. Men uppgifter om hur information om användarna används för riktad reklam, skandalerna med falska nyheter och desinformation har fått många att fråga sig om Facebook är till mer skada än nytta. Problemen verkar ha kommit som en överraskning för Facebook trots att varningssignalerna funnits där hela tiden.

SVTPlay – Facebook – vän eller fiende Säsong 1 – Avsnitt 1

Om folk tog sig tid att läsa villkoren skulle nog en och annan och så blivit spökrädda. Ingen vet hur alla villkor kommer att användas mot oss i en framtid. I stort alla använder sina riktiga namn också. Jag skulle inte komma på tanken att göra det. Det går att göra justeringar men vilka gör det? “IT-nördar”

Publicerat i Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Rättssystem | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Facebook – vän eller fiende?

En vit amerikansk vilde! Troféjägare

Fy F@N! för dessa rika svin som har brist på empati åker till Afrika och skjuter sällsynta vilda djur!

En vit amerikansk vilde som delvis är en neandertalare kommer till Afrika och skjuter ner en mycket sällsynt svart giraff tack vare Sydafrikas dumhet. Snälla dela”. Troféjakt är lagligt i Sydafrika.

Hon menar att den svarta giraffen ökar på grund av av gallring! WHAT!! Bullshit ett dåligt argument för troféjakt. Giraffen var 18 år. Hur vet hon det? Också ett påhittat argument. Bara ljug och skitsnack!


Tess Thompson Talley

SQ – Kendall Jones från Texas – Adrenalin-junkie?

Han som dödade lejonet Cecil med svart man var ett vänligt lejon som inte var rädd för människor. Han var fredad med halsband. Denne tandläkare ett praktsvin!

Sedan åtta år innan Cecils död ingick lejonhanen i ett forskningsprojekt av Oxford University. Han var försedd med ett GPS-halsband som visar på nya uppgifter:
“Genom data från GPS-sändaren dog det skadade lejonet troligtvis efter 10-12 timmar”, skriver Loweridge i boken.

Det var i juli 2015 som den amerikanske tandläkaren Walter Palmer sköt den berömda lejonhanen Cecil i Zimbabwe. Cecil var ett populärt lejon i nationalparken Hwange. Han var känd för sin stora svarta man runt huvudet och för att han inte var rädd för människor.

Lockades ut med ett köttstycke
Troféjägaren Palmer lockade ut Cecil från sin fredade zon genom att placera ut kadaver från en elefant. Lejonhanen svalde betet och gick ut. Varpå Palmer sköt honom med ett armborst. Den sårade lejonhanen lyckades fly och vandrade 350 meter enligt GPS-sändaren.

Cecil fick genomlida en otrolig grymhet i minst tio timmar, han var svårt skadad och dog långsamt”. skriver lejonforskaren i sin bok.

SQ- En månad efter Cecils död – jaktförbudet hävs.

Men i detta speciella fall som nu har fallit bort i diskussionerna är att Cecil var fredat och han bar ett halsband för att visa det dessutom var han utmärkande med sin mörka man. Ändå ger sig en jaktkåt tandläkare, tandläkaren Walter Palmer. en idiot med pengar på fickan, övertalar ett par guider och Cecil luras ut från sitt område. Han skjuts med en pil som inte dödar honom utan han plågas i 40 timmar innan han fick det dödande skottet.

Expressen – Tandläkaren hatas igen efter nya avslöjande

Publicerat i Djuren, Hälsa, Kriminalitet, Natur | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för En vit amerikansk vilde! Troféjägare

Ge oss en regering utan judefientlig Israelpolitik

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta! I stort sett hela regeringen är Israelvänner!

Dessa propagandamaskiner som t.ex. Svenska kommittén mot antisemitism, Willy Silberstien är ordförande, Vänskapsförbundet Sverige–Israel, Samfundet Sverige-Israel där Lars Adaktusson är ordförande. Sionistiska Federationen där Saskia Pantell är generalsekreterare. Det finns många fler i Sverige som t.ex. AIPAC, ADL

Sen har vi EXPO som styrs av Robert Aschberg. EXPO bedriver progaganda i skolorna om antisemitismen i Sverige. Program finns på deras hemsida. Zionister är dom allihopa.

Hela Israelpolitiken behöver ses över
Tyvärr har den drivits med relativt brett stöd i riksdagen. En politik som polariserat och som har kostat människoliv men också skjutit i sank vår förmåga att agera för fred, demokrati och rättvisa i Mellanöstern – det som bör vara det viktigaste målet för vårt engagemang i regionen.
En ny regering bör inleda en översyn av hela vår Israelpolitik. Resultatet av genomgången måste ge nya utgångspunkter för vårt politiska agerande, vårt bilaterala kunskapsutbyte och hur våra biståndsinsatser ska hanteras i framtiden. Det är dags för en svensk omstart med Jerusalem.
SQ- Vidrigt!!

Expressen – Ge oss en regering utan judefientlig Israelpolitik

Hur kan ni inte utvisa synagogebrännaren
Vi är rädda för att den importerade antisemitismen ska hota oss till livet. I Sverige råder inte längre någon religionsfrihet för oss judar, skriver Salomon Schulman efter hovrättens beslut.

Ett gäng kastade molotovcocktails mot synagogan i Göteborg under chanukahelgen ifjol. Endast tre greps, från Palestina och Syrien. Två fick rättmätiga straff. Den tredje som förutom sitt fängelsestraff också blev utvisad överklagade hos hovrätten. Denna bekräftade fängelsestraffet men upphävde utvisningen.

Motiveringen är uppseendeväckande. Mannen skulle kunna råka illa ut på grund av att det fanns en risk att Israel skulle kunna bestraffa honom ytterligare. I denna lindring har hovrätten frångått juridiken och hänger sig åt missriktad politisk tolkning.

Expressen – Hur kan ni inte utvisa synagogebrännaren?

Sverige skickar inte ut folk som kommer att dödas! Denne palestinier skulle mördas eller sättas i fängelse och torteras till döds. Det vet dessa zionister om. Men palestinier är icke-människor så därför skiter dom i vilket.
Det hände ingenting, synagogan står kvar, ingen blev skadad eller dödad. Runt en moské attackeras varje vecka och flera har bränts ner.

Palestinierna har fråntagits sitt land och ockuperats av Israel! GUD är ingen mäklare och man kan inte se bibeln mer än en sagobok. Den ska iallafall inte ligga till grund för en ockupation och tvångsförflyttningar av 700,000-800,00 palestinier 1948! Nerbrända byar m.m. där dom flesta bor i flyktingläger bl.a. i Libanon. Israel är terror! Att kritisera Israel är INTE antisemitism, det är att kritisera ett politiskt system som är mot alla mänskliga rättigheter!.

Israel är långt från en demokrati. Israel är det enda landet i världen som har apartheid, använder kollektiv bestraffning och använder Gaza som testområde för sin vapenutveckling. Dom är dessutom rasister, homofober, islamofober. Israel tar mer och mer av Västbanken och bygger ut bosättningar och river palestinska hem varje dag på falska papper och river upp olivlundar och hindrar palestinier varje dag i Check-Point där dom förnedras och kränks. Jag har skrivit många inlägg om detta bl.a om förre ambassadören i Sverige, Isaac Bachman som jag tycker är en otäck person.
Vapenlabbet – Gjutet bly

Sverige ägs i stort sett av zionister! Regeringen är Israelvänlig, Det är bara att söka på vad Wallenberg äger och vad dom sitter i Bilderberg-Group. Wallenberg äger SEB, Svenska Enskilda Banken. Zionister köper in sig i företag efter företag.

Fyra jättar äger 70 procent av Medie-Sverige
Ägarkoncentrationen inom dagspressen fortsätter att öka. Det är de politiskt färgade stiftelseägda tidningarna som dominerar expansionen.
– De köper tidningar för att överleva och för att få ut sitt politiska budskap, säger medieforskaren Staffan Sundin.

Bonnier=Israelvänliga
Behåller sin ställning som Sveriges mäktigaste tidningsägare. Koncernen äger fortfarande några av Sveriges största dagstidningar, som Expressen, Dagens Nyheter och Dagens Industri.
Antal tidningar: 7
Upplaga 2014: 674000
Andel av totalupplaga: 26,7 %

Mittmedia/Schibsted=Israelvänliga
I södra Norrland, från Dalarna upp till Örnsköldsvik, är Mittmedia totalt dominerande och äger samtliga 17 dagstidningar. Mittmedia har även en stark ställning i Mellansverige och kontrollerar ytterligare nio dagstidningar samt har nu även tillgång till den nationella arenan genom samarbetet med Schibsteds flaggskepp Svenska Dagbladet.
Antal tidningar: 21
Upplaga 2014: 499500
Andel av totalupplaga: 19,8 %

Stampen=Israelvänliga
Var tidigare nummer två i Sverige men har efter några år av kraftig expansion tvingats att dra ner på takten och har blivit omsprungna av Mittmedia. Stampen, som ägs av familjen Hjörne, är fortfarande totalt dominerande på Västkusten.
Antal tidningar: 6
Upplaga 2014: 282600
Andel av totalupplaga: 11,2 %

Gota Media=Israelvänliga
I Skåne och Småland är Gota Media starkt och har expanderat de senaste åren. Sedan bolaget köpte Skånetidningar från Bonnier är Gota Media dominerande i Småland och i västra och norra Skåne. HUMANA

Antal tidningar: 11
Upplaga 2014: 235600
Andel av totalupplaga: 9,3 %att
Källa: Medieforskare Staffan Sundin

Säg någon i näringslivet som som protesterar mot folkmordet på palestinier. Wallenberg? Bonnier?, Johnson & Johnson? Carl Bennet AB? HUMANA? VARDAGA där värstingzionisten Henry Kravis äger en stor del. IKEA och alla företag som ingår bl.a. i vårdsektorn. Jag vågar nog påstå att INGEN står upp för palestinierna utan dom är Israelvänliga hela bunden.

Så kom inte här och snacka att Sverige är israelfientligt! Det som zionisterna i Sverige nu sysslar med är ren och skär propaganda!

SQ – Propagandandakriget i media
SQ – Riskkapitalister tar över vår välfärd
SQ – Bonnier, Schibsted, Stampen, Gota Media

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Israel-Palestina, Kriminalitet, Maffia-gängen, Politik, Rättssystem, Religion, Trakasserier/Mobbning/Stalking, Zionistisk press | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ge oss en regering utan judefientlig Israelpolitik

Mamma säljer min kropp

Det är helt förskräckligt! Jag har läst och sett dokumentärer på TV som tagit upp detta helvete. Ett exempel var att sydafrikaner med AIDS trodde att dom kunde bli friska om dom våldtog en bebis. Nu sitter män på internet och beställer våldtäkt på barn. Nu reser dom till Filippinerna och beställer bebisar som dom kan förgripa sig på. Mammor och släktingar säljer barnen till män, män som förgriper sig på barn IRL.

En mamma sa att hon hade en dotter med leukemi och måste ha till sjukhusräkningen. Kvinnorna häktades och barnen togs ifrån mammorna som hamnade på barnhem med en osäker framtid då även där begås övergrepp.

Stacey Dooley besöker Filippinerna för att förstå det växande problemet med barn som utnyttjas sexuellt – av sina egna mammor. För att tjäna pengar i en bister ekonomisk verklighet, utnyttjar de sina barn framför kamera, och utsätter dem också för pedofiler. Under en vecka får Stacey följa Mike, en undercover-agent från USA i sitt försök att stoppa barnsexhandeln.

SVT1 – Stacey Dooley: Mamma säljer min kropp Brittisk dokumentär från 2017
Kan ses till31 aug 2021.

Män som förnekar, män som inte kan hejda sig, det finns ju så mycket på nätet, men barn gillar ju sex med vuxna o.s.v. o.s.v.

Jag tycker inte synd om dom. Dom vet vad dom gör, dom har ett ansvar. Det spelar ingen roll vad dom har varit med om dom HAR ett ansvar. Det värsta av alla pedofilbrott är ändå att våldta en bebis.

Dom kan inte botas så enkelt är det så vad finns då? Enligt mig så är kemisk kastrering det enda. Jag vet att vissa män lider men då är ju kemisk kastrering ett bra alternativ för det tar bort sexlusten. Jag läste någonstans att om man får tag på personen innan 16 år finns en chans men hur troligt är det. På ett finlandssvenskt forum som inte finns längre skrev någon att man kan vara pedofil utan att begå övergrepp. Det skrämde mig. WHAT! Finns det pedofiler i varje hörn? Är alla män pedofiler?

Det är inte bara på Filippinerna utan finns i Kambodja och i Thailand hela Asien överallt där det finns utsatta, fattiga med många barn, där finns pedofilerna. Rovdjur, det lägsta jag kan tänka mig när det gäller män.

Verklighetens Kambodja: ”Rena paradiset för pedofiler”

Det här omaka paret – en äldre tysk man tillsammans med en väldigt ung kambodjanska – fångade vår uppmärksamhet när de satt tillsammans på en uteservering i Phnom Penh. Misstankarna om att tysken kunde var en sex- turist stärktes när han, kort efter att denna bild togs, rusade upp och blev hotfull när Metros fotograf Urban Brådhe vägrade visa bilderna i sin kamera. Siem Reap, Kambodja. Problemen med trafficking och pedofili ökar i Verklighetens Kambodja, och den djupa fattigdomen gör att många inte ser någon annan utväg än att sälja sig själva 
– eller sina barn.

Metro – Verklighetens Kambodja: ”Rena paradiset för pedofiler”

Det här stoppar inga pedofiler och pengar under disken.

För några år sedan var det mycket skriverier om pedofiler som arbetar som volontärer på barnhem men även pedofiler åker till katastrofområden för att ta barn med sig. Det finns ingen hejd på deras ondska, ren ondska.

Barnhem utnyttjas av pedofiler
Svenska resebyråer kontrollerar inte volontärer som reser till u-länder. Nu beskrivs beskrivs barnhem i Kambodja som ett tillhåll för utländska sexförbrytare med rapporter om övergrepp. ”Kaliber” i Sveriges Radio har granskat verksamheten.

Omni – Barnhem utnyttjas av pedofiler

Här några länkar till inlägg jag har skrivit tidigare.
SQ – Internet är som att öppna Pandoras ask
Nu har det gått så långt att sadistiskt våld som att binda, misshandla och våldta barn så långt ner i åldrarna som småbarn. Vad blir det härnäst? Att döda barn? Nekrofili? Pedofilerna är helt känslokalla, sociopater och patologiska narcissister!
SQ – Det är såhär det börjar!
Enligt de uppgifter forskningschefen lämnat i polisförhör var han inte intresserad av barnpornografi. De bilderna kom med mest av misstag och skulle tas bort när systematiseringen av materialet var klar, har han sagt:

– Jag menar barnpornografi tycker jag är förskräckligt själv så det har jag inte sökt på egentligen, säger han i förhör. Det har dykt upp ibland.
SQ – Internet gör män till monster
Jag höll nästan på att spy när jag läste om pedofilhärvan i Norge där en blivande pappa erbjöd sitt ofödda barn efter att det blivit fött till pedofiler! Vad F@N! liknar detta!? Så jävla sjukt och perverterat är outhärdligt.
SQ – Koppleriet-Knarket-Pedofilerna-Träskforumet
Men huvudsaken skall vara att objektet inte ska ha något val och helst skall det lida utav akten. Låter ju rätt upphetsande. Att ha en sexslav som man dagligen knullar i alla hål, slår, urinerar i munnen på. Dessutom skulle man inte behöva tvätta sig, hålla sig fräsch bara för att träffa en slyna. Slynan i källaren har inget att säga till om när hon suger…/mycket grovt språk i resten av kommentaren/

Det här är sadister, psykopater!!Här pratar svenska män öppet om sina egna våldtäkter på barn. De möts i ett pedofilforum på en hemlig del av internet.
”Jag älskar känslan jag får när jag tränger upp ett barn på toaletten och de har byxorna nere” skriver en av svenskarna.

Själv skulle jag aldrig åka till länder där pedofili är utbrett. Jag skulle inte ens åka till Italien idag då pedofili verkar vara normaliserat och bara tafatta försök att komma tillrätta med övergreppen. När jag var i Italien ofta 70-80-talet hade jag ingen aning om vad som försiggick bakom draperierna.

Publicerat i Allmänt, Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Kriminalitet, Pedofili, Rättssystem, Sexbrott | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Mamma säljer min kropp

Nazist söker fru


F@N! så roligt!!

Publicerat i Film, TV och Media, Internet | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Nazist söker fru

En ond man har blivit president m.m.

Varenda bild jag ser av honom ser jag att detta är en ond man och det är han.

Fascismen sprider sig över världen i olika former. Nu valde brasilianarna en fascist, Jair Bolsonaro och jag tror inte att han vill/kommer att fixa korruptionen. Han hatar kvinnor, han är abortmotståndare, han är homofob, han är islamofob, han är antisemit. Han står för allt som är mot demokrati och jämställdhet/jämlikhet. Brasilianarna kommer snart att upptäcka hans hårda nypor.

Diktaturers politik finns bakom stängda dörrar så den fortsätter i en en eller annan form. Fascismen finns idag nu då i Brasilien, Israel, Ungern, Polen, Moldova. Kommunismen i Kina och Nordkorea. Vi har en president i USA som går mot högerextremism. I Danmark har vi Dansk Folkeparti, i Norge Fremskrittspartiet, i Finland Sannfinländarna och i Sverige har vi Sverigedemokraterna och NMR (nazisterna).

Hur kommer det att se ut i framtiden då det också finns många EU-parlamentariker som är fascister/högerextremister och abortmotståndare och kvinnofientliga? Jag är glad att jag inte är ung idag och det har jag ofta påpekat.

Vi har fått ett världstrauma. 2018-10-28 sköts 11 personer till döds i en synagoga. I DN begär svenska judar/zionister att staten ska skydda dom.

Muslimer och andra invandrargrupper behöver också skyddas. En moské i veckan attackeras och där behövs det verkligen ett skydd, från staten.

SQ – Moskéer brinner varje vecka inte ett ord i media!

Som jag har sagt säkert 100-tals gånger inget våld är acceptabelt oavsett vart det riktas mot.

Jag tar upp det igen som jag alltid kommer att göra. Hur många palestinier
har mördats sen 1948? Palestinier mördas var och varannan dag. Det blir minsann inga världstrauma. Hur många palestinier tvångsförflyttades 1948 som kallas för Al Nakba. Palestinier trakasseras varje dag på Västbanken av bosättare, det blir inga krigsrubriker av det, inga alls.

Dubbelmord i butik i Kentucky tros vara hatbrott
En skjutning i en matbutik i den amerikanska delstaten Kentucky tidigare i veckan, då två personer dödades, misstänks nu vara ett hatbrott.

Enligt polisen hade gärningsmannen 10–15 minuter före skjutningen försökt ta sig in i en baptistkyrka som domineras av afroamerikanska besökare. Det framgår av övervakningsbilder.

Dagens Nyheter – Dubbelmord i butik i Kentucky tros vara hatbrott

Den 16 november är det premiär för en film som heter “Tornet” och visas på landets Folkets Bio.

1,5 miljoner palestinier lever i exil. Tornet är en film om att aldrig ge upp drömmen om att återvända hem. Wardi är född och uppvuxen i flyktinglägret Bourj el Barajne i Libanon, där palestinska flyktingar levt i 70 år. Det som 1948 var ett litet envåningshus har med varje ny generation vuxit på höjden, precis som alla de andra husen i lägret. Genom Wardis ögon berättar filmen en historia om fördrivning och flykt, uppgivenhet och hoppfullhet och om hur livet ändå alltid fortsätter. En film av Mats Grorud. Svensk biopremiär 16 november 2018.

Det är en skam utan dess like som judar/zionister, politiker och världen i övrigt borde känna för dom grova brott mot mänskliga rättigheter och även övervåld och krigsbrott!!

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Israel-Palestina, Kriminalitet, Maffia-gängen, Politik, Rättssystem, Religion, Zionistisk press | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för En ond man har blivit president m.m.

Martin Saliba flydde Sverige till Libanon

Ja, han trodde absolut att han skulle vara onåbar genom sitt ursprung fast han aldrig har bott i Libanon. Han funderade på att bli polis i Libanon!? En trippelmördare som flyr rättvisan funderade på att bli polis!

MEN rättvisan hann ikapp honom och nu ångrar han nog bittert att han flydde till Libanon. Jag kan aldrig tänka mig att fängelse i Libanon går att jämföra med Sverige.

Straffarbete, vad kommer han att göra då? Bygga vägar i fotbojor? Rensa vägar?

I ärlighetens namn tycker jag inte synd om honom. Han kan ha det! OCH han kommer aldrig att bli fri och Sverige slipper denna trippelmördare.

LIBANON. Martin Saliba döms i libanesisk domstol till döden för trippelmordet i Uddevalla år 2015, men straffet omvandlas till livstids straffarbete.

Han ska även betala ett skadestånd på cirka 300 000 kronor till två av de tre offrens anhöriga.

– Han trodde att han kunde fly undan rättvisan, men rättvisan hann ikapp honom, säger Nora Assad, mamma till offret Alaa Farraj.

Martin Saliba, 25, döms i libanesisk domstol till dödsstraff för trippelmordet på Alaa Farraj, 21, Rawand Aziz, 22, och en 18-årig kvinna i Uddevalla i mars 2015.

Libanon som inte längre verkställer dödsstraff omvandlar domen till livstids fängelsestraff. Det framgick när domen blev offentlig på måndagen.

– Jag kände stort hat när jag såg honom i Libanon. Jag kände en stor sorg som inte går över på hela mitt liv. Jag kommer att vara ensam utan min enda son livet ut. Han trodde att han kunde komma undan rättvisan. Jag är nöjd med domen idag, säger Alaa Farrajs mamma Nora Assad.

I Libanon jobbade trippelmördaren på en simhall i Bekaadalen och hade ambitioner att söka till polisskolan.

Göteborgstidningen – Martin Saliba flydde Sverige – döms till livstids straffarbete

Publicerat i Hälsa, Kriminalitet, Maffia-gängen, Rättssystem, Trakasserier/Mobbning/Stalking | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Martin Saliba flydde Sverige till Libanon

Ambassadören är okunnig om historien

Israels nya ambassadör i Sverige Ilan Ben-Dov är okunnig men det är inte så konstigt för dom blir från småskolan lära att Israel är det enda rätta. Och att palestinierna är inkräktare och har ingen rätt till Palestina, det tillhör Israel.

– Det började med Olof Palme för 40 år sedan. Den utrikespolitiken har skapat en grogrund för antisemitism. Detta i kombination med Invånare med bakgrund i arabländer som tagit med sig en negativ synd på judar och Israel, är väldigt problematiskt.

Som exempel nämner Ilan Ben-Dov hovrättens beslut att inte utvisa en man som attackerat synagogan i Göteborg, med hänvisning till att Israel kan ha intresse i saken och att det därför finns anledning att tro att hans mänskliga rättigheter inte kan tryggas.

Hade du kunnat bo i Malmö?
– Jag är sionist. Vår plats och vårt hemland är Israel. Men alla måste själva få välja var de vill bo. Om de vill leva i Brooklyn eller i Malmö eller i Israel.

Det är ju klart som korvspad om palestiniern hade skickats tillbaka hade fängslat och blivit torterad och suttit på livstid. Bara att kritisera Israel kan ge 10 år i fängelse.

Januari 2018 var det klottrat på moskén på söder.


Skannat från Fria Tidningen. Artikeln finns inte på nätet utan bara i tidningen.
Fria tidningen – nyheter

Ambassadören är okunnig om historien
Svenska socialdemokrater har alltid tagit tydligt avstånd från antisemitism, både på Olof Palmes tid och i dag. När den israeliske ambassadören i en intervju i Kvällsposten säger att den socialdemokratiska utrikespolitiken, med början under Olof Palmes ledning, skapat grogrund för dagens antisemitism så visar han inte bara att han är okunnig om historien. Han kommer dessutom med ett helt osant påstående.

Det är snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit.

Olof Palme var ständigt tydlig med Israels rätt till en egen stat inom säkra och erkända gränser och det israeliska folkets rätt att leva i fred. Han hävdade alltid alla människors lika värde och fördömde alla former av antisemitism. Genom historien har Socialdemokraterna strävat efter att ha en god relation till Israel, men det innebär inte att man därmed avsagt sig möjligheten att framföra kritik. 

Polarisering som förgiftar
Ambassadör Ilan Ben-Dov betonar att han inte ser Israelkritik som antisemitism. Ändå är det snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit. Det är djupt olyckligt att polariseringen av debattklimatet gått så långt att kritiska synpunkter på staten Israel, vare sig de kommer från den egna befolkningen eller från vänner i omvärlden, bemöts på just det sättet. Det för oss längre bort från en lösning på konflikten i Mellanöstern, samtidigt som samhällsklimatet förgiftas.

Expressen – Lägg inte skulden för antisemitismen på S


Jag läste att han har sagt till Björn Söder att lära av historien! Det borde Ilan Ben Dov också göra med tanke på det folkmord Israel utför på palestinierna sen 1948!

Israel och zionister med ambassadören sprider sin propaganda och drar sig inte för att ljuga så att deras tungor blir svarta!

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Israel-Palestina, Kriminalitet, Maffia-gängen, Politik, Rättssystem, Religion, Terror, Trakasserier/Mobbning/Stalking | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ambassadören är okunnig om historien

Mordet var planerat!

Att Jamal Khashoggi blev mördad det tror jag idag. Han kom till konsulatet för att hämta blanketter. Dom bad honom komma tillbaka dagen efter då försvann han.

Saudiarabien är det land som ligger i botten vad det gäller mänskliga rättigheter som avrättar folk, pryglar folk, torterar folk, kidnappar folk och stenar folk. I samma liga som Kina. Det är samma skit i olika högar.

Saudiarabien spelar i en helt annat liga
Men den nye kronprinsen spelar i en helt annan liga än sina företrädare. Han är vårdslös på ett sätt som för tankarna till stenrika, bortskämda och privilegierade ynglingar.

Bin Salman startar krig i Jemen. Han håller Libanons ledare som fånge i en vecka. Han försöker frysa ut Qatar ur den arabiska gemenskapen.

Att kidnappa meningsmotståndare utomlands är han inte ensam om. Kina förde den svenskkinesiske bokförläggaren Gui Minhai från Thailand till Kina där han fortfarande hålls fången. Israel kidnappade för många år sedan kärnvapenexperten Mordechai Vanunu för att han lämnat ut hemligheter om Israels kärnvapenprogram. USA ägnade sig under de första åren av kriget mot terrorismen åt att gripa folk var som helst och föra dem till hemliga CIA-fängelser runtom i världen där en del av dem torterades.

Aftonbladet – Ingen tror på Saudiarabiens bortförklaringar

Vårt kungahus är kompis med de saudiska kungahuset och det svenska näringslivet också som t.ex. H&M, Ikea och Wallenbergarna.

Men USA ska inte klappa sig för bröstet heller då dom har kidnappat folk och lönnmördat personer som dom har sett som ett hot mot nationen eller mot personer. Barna Jack skulle föreläsa om hur man hackar en pacemaker, Dick Cheney hade en pacemaker, Barna Jack tog livet av sig dagen innan. Bullshit!

Michael Hastings skulle rapportera om krigsförbrytelser i Afghanistan hans bil var ny och försedd med dator som mixtrades med så den styrdes av CIA/FBI och med gasen i botten kraschade den in i ett trä och allt förstördes och det gjordes aldrig någon riktig polisutredning utan locket på. Han blev mördad!

Steve Kangas skulle avslöja Clintons/Cheneys smutsiga affärer i Halliburton. Han tog livet av sig på ett hotellrum strax innan han skulle avslöja Clintons/Cheneys smutsiga byk. Han tog inte livet av sig! Han blev mördad!

Marilyn Monroe mördades också då hon blev ett hot mot Vita huset. Hon bodde på hotell och hur lätt är det att ta sig in där av CIA/FBI? Lätt som en plätt. Även Jimi Hendrix mördades då han sågs som en hot och Nixon hatade honom och såg Jimi som engagerade sig i medborgarrättsrörelser. Dom svarta började ta plats och det sågs inte med blida ögon.

SQ – Marilyn Monroes död ännu en gåta

SQ – Jimi Hendrix

Vem minns inte när ett chartrat plan kom mitt i natten till Sverige för att få två egyptier utlämnade som USA fått för sig var terrorister. Dom hamnade i Egyptisk tortyrfängelse.

CIA:s plan som kom mitt i natten till Sverige där två egyptier kidnappades under mycket förnedrande former och sändes till ett av Egyptens ökända tortyrfängelse med SÄPO:S hjälp. Det hade aldrig upptäckts om det inte hade vart för två flygplansintresserade som såg att detta plan hade dom aldrig sett. Hur många sådana här operationer har vi INTE sett?

SQ – CIA:s rapport om tortyr

Sverige ska inte heller klappa sig för bröstet när Bechir Rabanis dödas ett par dagar innan han skulle avslöja Robert Aschbergs smutsiga byk. Jag tror absolut att han mördades. Aldrig i livet att jag tror på en hjärtinfarkt.

SQ – Bechir Rabanis död i hjärtinfarkt?

BTW! Israel är ingen demokrati som den nye ambassadören påstår. Enbart en parlamentarisk som innebär att personer över 18 år får rösta. Israel är en militärdiktatur där du får fängelse om du kritiserar Israel. Israel kidnappar folk även barn. Palestinier dödas i stort sett dagligen så dom ska absolut inte klappa sig för bröstet. Vad hade hänt om Israel hade ockuperat Palestina idag. Varför ställer sig inte Sverige bakom folkmordet på palestinier är en gåta när världen upprörs över Rohingyer som ses som ett folkmord när tillvägagångssättet i stort sett är precis likadant som när Israel ockuperade Palestina 1948. Israel ÄR en apartheidstat i allra högsta grad och dom avskyr kristna som ses som gojer.

Jag har skrivit hur många inlägg som helst om konflikten Israel/Palestina under Kategorin Israel – Palestina.

– Det började med Olof Palme för 40 år sedan. Den utrikespolitiken har skapat en grogrund för antisemitism. Detta i kombination med Invånare med bakgrund i arabländer som tagit med sig en negativ synd på judar och Israel, är väldigt problematiskt.

Som exempel nämner Ilan Ben-Dov hovrättens beslut att inte utvisa en man som attackerat synagogan i Göteborg, med hänvisning till att Israel kan ha intresse i saken och att det därför finns anledning att tro att hans mänskliga rättigheter inte kan tryggas.

Hade du kunnat bo i Malmö?
– Jag är sionist. Vår plats och vårt hemland är Israel. Men alla måste själva få välja var de vill bo. Om de vill leva i Brooklyn eller i Malmö eller i Israel.

Expressen – Ambassadören efter dåden: ”Sverige är besatt av Israel”

Just det, Folk måste lära sig vad Zionism är och vad det står för idag. Det är en högerradikal extrem politisk lära. Bosättarna är ett exempel sen finns andra fundamentalister som sprider sig i Israel som är Neturei Karta som är “Judar Förenade Mot Sionism”

Lasse Wilhelmson – What is zionism

Ilan Ben-Dov menar också att Sverige är det mest extrema landet i
– Finns det någon apartheid så är det den som terrororganisationen Hamas utsätter Gazas invånare.
– Jag vill understryka att jag inte ser Israelkritik som antisemitism. Jaha, det var en annan inställning än förre ambassadören islamofoben Isaac Bachman.
I tid och otid skyller Israel på Hamas. Hamas bildades 1987 och dom som skapade Hamas var Israel själva med USA.
SQ – Israel and the U.S. CREATED Hamas, Hezbollah and Al Qaeda

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Israel-Palestina, Kriminalitet, Maffia-gängen, Politik, Rättssystem, Religion, Terror | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Mordet var planerat!

Detta käbbel i sandlådan!

Nu får dom väl ändå ta och ge sig! Att Ulf Kristersson enbart såg till sina egna intressen för en moderatregering med sig själv som statsminister. Han skulle bli en för det första en statsminister helt utan karisma, trist och för det andra han skulle aldrig klara av det som en statsminister ska klara. Han är dessutom MYCKET blå och skulle samarbeta med Sverigedemokraterna är helt klart enligt mig.

Men som landet ligger nu tror jag att Annie Lööf skulle klara det bättre så låt oss få en mittenregering där Sverigedemokraterna inte kommer att få utslagsröst. Och en kvinna som statsminister är ändå på tiden.

Stefan Löfven är en bra förhandlare då han som metallare gjorde detta hela tiden.

Jag röstade på Vänsterpartiet men som kompromiss är det här det enda rätta för att hålla på demokratin.

Vi ska inte tillåta ett fascistiskt parti få något större inflytande. Björn Söder åkte tack och lov för han är nazist, Richard Jomshof är fascist och hur många är det som visat upp sina fula nazisttrynen som fått gå vete gudarna.

Hur många nazister, fascister och högerextremister som röstade på Sverigedemokraterna står skrivet i stjärnorna men många är dom det är jag säker på. Att det gick så dåligt för NMR är att dom röstade på Sverigedemokraterna för där fanns störst chans. Så låt oss slippa ett parti som vill strypa rätten till att uttrycka oss, som skulle göra som i Danmark begränsa SVT och SR. Ett parti som inte skulle värna om kvinnorna utan kvinnorna ska in i hemmen igen sköta det och föda en massa barn och försämra pensionerna, A-kassa och Sjukförsäkringen m.m.

En mittenregering är absolut det bästa alternativet just nu.

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Kultur, Politik, Rättssystem, Reklam, Trakasserier/Mobbning/Stalking | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Detta käbbel i sandlådan!

Världen styrs av galningar!

I Kina har vi Xi Jinping med ett helt sjukt agerande där kineser utomlands i luras hem och fängslas eller andra kända personer tvingas under förnedrande former erkänna att dom skattefuskat t.ex.. I USA har vi galningen Trump som dirigeras av galningen Netanyahu. I Ryssland har vi Putin där journalister och andra som kritiserar Ryssland mördas av gift eller skjuts.

I USA mördas också obekväma personer som skulle avslöja saker som inte skulle se så bra ut för makten.

T.ex. Barna Jack som skulle föreläsa om hur man hackar en pacemaker, Michael Hastings som skulle avslöja oegentligheter i Afghanistan och Steve Kangas som skulle avslöja Hillary Clintons smutsiga affärer som Halliburton.

Vårt kungahus är kompis med det saudiska kungahuset där häromdagen journalisten Jamal Khashoggi misstänkts ha mördats då han besökte ambassaden i Turkiet för att få vigselbevis då han skulle gifta sig. Han gick in men kom inte ut. Dete ryktas om att han har styckats och förts ut i diplomatbilar.

I Rumänien har tre journalister mördats den senaste Viktoria Marinova. I Israel mördas också journalister och palestinier mördas i parti och minut.

Svenske journalisten Bechir Rabani, palestinier, som jag är tror absolut mördades då han skulle dra ner kalsongerna på zionisten Robert Aschberg och sen lades locket på. Ingen ger sig på mäktiga zionister och går ostraffade från det. Bechir Rabanis dator och allt material togs naturligtvis i beslag. Ingen utredning, ingen svensk tidning skrev om det då dom stora drivs av zionister som Bonnier, Schibsted, Stampen och Gota Media. Det är klart att jag undrar över vad som fanns i dom skitiga kalsongerna.

Jag tror också att vi går mot ett världskrig för när galningar som psykopater, sociopater och narcissister styr världen finns bara ett slut. Dom själva tror att dom är odödliga. Dom har också ett maktbegär utan dess like.

Han vet i alla fall när det kommer att starta men så har han inblick i Bilderberg-Group.

Sverige kommer att bli ett slagfält då det ligger nära Ryssland och USA vill åt Sverige och Kina tycks ha intressen av det också. Män och åter män som planerar och startar krig. Vi borde abortera pojkfoster ta mej F@N!!

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Kriminalitet, Kultur, Litteratur, Maffia-gängen, Politik, Rättssystem, Religion, Terror, Trakasserier/Mobbning/Stalking | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Världen styrs av galningar!

Kina tycks tro att dom äger Sverige!

Kina vill vill stoppa tv-program, “Svenska Nyheter” ett satirprogram som kritiserar Kina. Dom kräver en ursäkt! Vilken idioti! Det som hände med dom så kallade turisterna är ett skämt och dom bar sig åt som 5-åringar.

Jag gick ut på nätet och kollade på Kina och det var oroväckande då dom vill köpa upp så mycket som möjligt runtom i världen som t.ex. hamnar.

När Dokument utifrån visa “Världen enligt Xi” ikväll kom den som på beställning.

Världen enligt Xi
Vad vill Kinas starke man? På bara fyra år har ledaren Xi Jinping tagit ett järngrepp om världens folkrikaste land. Xi kallas för “presidenten över allting” och hans kultstatus bara ökar i takt med att han tar alltmer plats vid sidan av Vladimir Putin och Donald Trump. Plötsligt är det Kina som visar vägen mot frihandel och ett bättre klimat. Men vart går den? Och vad är priset?

SVTPlay – Världen enligt Xi


Kinas president Xi Jinping. Ingen sympatisk person direkt.

Mänskliga rättigheter finns inte på kartan och det vet nog inte Xi Jinping vad det är för något. Rena rama medeltiden. Kina är det land som avrättar flest personer i hela världen.

Jojje Olsson – Sveriges största sida om Kina – Dödsstraffet

Någonstans för längesedan läste jag, kommer inte var, men när den gula hästen syns vid horisonten så är fara på färde. Den gula hästen är ju förstås Kina.

Kina fängslar folk i parti och minut antingen är dom spioner eller så står dom för korruption. Den kinesiska skådespelerskan är omåttligt populär och tjänar mycket pengar och det är väl dom Kina vill åt. Hon tvingas under förnedrande omständigheter erkänna att hon är kriminell.

Interpolchefen Meng Hongwei försvann spårlöst när han besökte Kina nu är han fängslad för brott.

Kinas mest kända skådespelerska är fängslad för skattebrott.


Fan Bingbing

Jag skrev om detta 2015.

SQ – Kinas nya sociala kreditsystem

Kina har börjat rangordna medborgare med system baserat på sociala poäng – för mycket videospel och delning av fejknyheter leder till poängavdrag

I många länder anses inte existensen av ett kreditsystem vara särskilt anmärkningsvärt. Gammal ekonomisk information gör det lättare att förutse om en individ kommer att betala sitt bostadslån eller sin krediträkning i fortsättningen.

Kina har tagit det hela ett steg längre. Den kinesiska regeringen är i full färd med att bygga ett omfattande “socialt kreditsystem” som ska poängsätta hur pålitlig varje medborgare är.

År 2020 kommer varenda person i Kina att vara en del av en nationell databas som samlar information från flera olika håll och värdesätter individens pålitlighet.

Systemet pilottestas för tillfället på miljontals människor. En enskild persons rankning i systemet kan stiga eller sjunka beroende på personens beteende.

Yle – Kina har börjat rangordna medborgare med system baserat på sociala poäng – för mycket videospel och delning av fejknyheter leder till poängavdrag

Det kommer att hända i Sverige i en framtid vem som har makten då? Kina eller zionisterna. Chippa folk testas och butiker testar kontantlöst. Om vi i en framtid inte vill ställa oss i ledet kommer vi att straffas på samma sätt som kineserna blir och kommer att bli.

Jag tror också i en framtid att alla nyfödda får ett chip i handen. Det kommer att bli mycket värre än “1984” av Orwell och “Du sköna nya värld” av Huxley. Det blir tio gånger värre än “Handmade Tale”.

Men då ligger jag redan med näsan i vädret förhoppningsvis för en sådan jävla värld vill inte jag leva i. Jag tycker verkligen synd om dom som är unga idag som kommer att få uppleva detta i en eller annan form. Och jag är glad att jag inte är ung idag och att jag växte upp i den bästa av världar, 60-talet och 70-talet. Det fanns inget internet som jag ser som som ett rent helvete på alla plan. Jag har ingen smartphone heller. Vi gick trygga på gatorna även nattetid. Vi umgicks IRL hela tiden. Empatin försvinner mer och mer med dom som hela tiden finns uppkopplade och spelar.

Enda räddningen delvis är att det lagförs att alla affärer är tvungna att ta emot kontanter.

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Foto, Hälsa, Internet, Kriminalitet, Maffia-gängen, Politik, Rättssystem, Terror, Trakasserier/Mobbning/Stalking | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Kina tycks tro att dom äger Sverige!

Sara Skyttedal förlorade mål mot DN

Lägger man ut bilder på Facebook så ägs dom av Facebook.

Dom bilderna på Ebba Busch Thor i Israel där hon stolt visar upp när hon har en IDF-tröja och när hon poserar på en stridsvagn kom i mitt flöde på Twitter överallt. Hade hon sökt på Twitter hade hon hittat dessa bilder överallt. Sara Skyttedal poserar också vid ett vapen om det är ett maskingevär.

Personligen tycker jag att det är bra att politiker visar hur rasistiska dom är som stöder ett folkmord.

När Sara Skyttedal väljer att lägga ut dom på Facebook så är ju hon precis likadan. Kristdemokraterna stöder Israel och med det folkmordet på palestinierna. Kristdemokraterna vill ju ha in Israel i EU. Hur jäkla sjuka är dom inte!

Har vi inte nog med fascism i EU?

Hur många läser dom villkor som finns när dom registrerar sig på olika media? Inga eller väldigt få. Och dom som läser tänker nog både en och två gånger innan dom registrerar sig.

Facebook har jag inte, Instagram har jag inte, Twitter har jag inte längre och där använde jag ett alias.

Facebook övervakar folk och det läcker ju som ett såll och det hackas med jämna mellanrum. Nu är 50 miljoner användares uppgifter på vift. Tidigare var det Cambridge Analytica en högerextremistisk lobbygrupp som Facebook använde och lämnade ut användare som också hamnade hos Trump. Den är borta nu då men dom försökte även sälja sina tjänster till Moderaterna för att hjälpa till att vinna valet.


En kopia hamnar hos NSA och andra myndigheter som övervakar folk runtom i världen.

Sara Skyttedal tvingas betala 522 000 kronor: Oerhört tungt

KD-politikern Sara Skyttedal stämde Dagens Nyheter för att de publicerat bilder tagna från hennes Facebook.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger nu DN rätt och Skyttedal tvingas betala rättegångskostnaderna på 522 000 kronor.

”Efter flera år av lågmäld ångest kommer det tunga beskedet om total förlust”, skriver Sara Skyttedal på Facebook.

Skyttedal (KD) hade stämt DN eftersom hon hävdar att tidningen stulit och publicerat privata bilder från hennes Facebooksida.

Den infekterade konflikten handlar om bilder från som Dagens Nyheter publicerade i mars 2015. Bilderna togs 2009 och föreställer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal, tidigare KDU-ordförande, nu kommunalråd i Linköping, i Israel. De poserar bland annat framför militärfordon.

Skyttedal fakturerade Dagens Nyheter för otillåten användning, men DN bestred fakturan.

Aftonbladet -Sara Skyttedal tvingas betala 522 000 kronor: Oerhört tungt

Publicerat i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Kriminalitet, Politik, Rättssystem, Religion | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Sara Skyttedal förlorade mål mot DN

ÄNTLIGEN! Ingen förtjänar priset mer än Denis Mukwege!

Det har jag tyckt länge så äntligen fick han Nobels fredspris. En fantastisk man, en helt outstanding man, en skicklig kirurg och gynekolog, en mycket modig man som kallar sig för feminist. Det är han sannerligen. Han är ständigt hotad och han är 63 år och arbetar oavbrutet. Han behöver pengarna mer än någon.

Det här är Denis Mukwege vardag.
Han lappar ihop kvinnor som har blivit utsatta för så vidriga sexuella övergrepp och våldtäkter som det inte finns ord för. Kvinnor som har fått sina underliv uppsprättade, fått bajonetter uppstuckna i underlivet och andra föremål och gruppvåldtäkter men även blivit skjutna i underlivet. Barn har blivit våldtagna inför sina föräldrar, föräldrar har blivit våldtagna framför sina barn. Dessa vidriga övergrepp har utförts av alla stridande parter men även FN-personal är involverade. Östra Kongo-Kinshasa är en krigshärd där alla verkar kriga mot varandra.

I alla krig använder män sina kukar som ett vapen så det är inget nytt men så här grova och vidriga övergrepp som att stympa kvinnor på det värsta sätt kanske inte är så vanligt. Men i krig är kvinnor ännu mer utsatta och det är ett sätt att kränka fienden, att ge sig på deras kvinnor och barn.

Sexuella övergrepp mot kvinnorna har blivit en del av krigföringen. Kvinnors kroppar har blivit soldaternas slagfält.

Jag känner inte till Nadja Murad som också fick Nobels fredspris. Bedrövligt att jag har missat henne.

Tyst uppmaning till beslutsfattarna
Denis Mukwege och Nadia Murad är två individer som rättmätigt hyllas för sitt mod och oförtröttliga arbete mot sexuellt våld i krig och konflikter. De är del av en växande global rörelse som arbetar mot sexualiserat våld i många former, barnsexhandel och sexuella övergrepp i vardagen också ingår.

Lever under hot
Nobelkommittén understryker att läkaren Denis Mukwege också prisas för att så tydligt ha fördömt avsaknaden av straff för de som begår massvåldtäkter. Han har kritiserat den kongolesiska regeringen och andra regeringar för att inte sätta stopp för sexuellt våld som metod i krig. Han lever själv under ständigt dödshot och kan bara lämna sjukhuset med beväpnat skydd. Han utsattes för ett brutalt mordförsök 2012 där hans döttrar hölls som gisslan.

Förövare går ofta fria i brist på bevis trots att vittnesmålen ibland annat #metoo väller fram över jordklotet. Årets fredspris är därmed en tyst uppmaning till alla beslutsfattare som ser mellan fingrarna när det gäller sexuellt våld.

Solkar ner FN
FN är kanske det tydligaste exemplet. Där fick den svenska visselblåsaren Anders Kompass lämna sitt arbete efter att ha slagit larm om övergrepp som begås av FN-trupper. Nyhetsbyrån AP avslöjade 2017 att det finns över 2000 anmälningar om sexuella övergrepp utförda av FNs fredsbevarande styrkor.

I afrikanska länder, i Haiti och i Bosnien. Övergrepp alltså utförda av de trupper som skickats för att skydda civilbefolkningen. 612 FN-soldater har ställts inför rätta. Många tror att antalet offer är ännu högre.

Kan årets pris också stötta alla som världen över försöker skipa rättvisa mot alla former av sexualiserat våld så har Nobels fredspris i år chansen att bli historiskt.

SVT – ”En tyst uppmaning att ställa ansvariga till svars”

Publicerat i Boende, Feminism, Film, TV och Media, Hälsa, Internet, Kriminalitet, Maffia-gängen, Politik, Rättssystem, Religion, Sexbrott, Terror | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för ÄNTLIGEN! Ingen förtjänar priset mer än Denis Mukwege!